عزیزان کلاس اول پاسخ دهند .

ترجمه کنید .

(دو)  پرنده زیبا در آسمان هستند .

مردان در( دو)  ماشین در خیابان نشسته اند .

 مادرم به اتاق می رود .

پدرم به اتاق می رود .

دانش آموزان ( دختر ) به مدرسه رفتند .

کلمه پرسشی مناسب با توجه به پاسخ بنویسید .

 .......... هؤلاء ؟ اَعلامٌ .

.......... هذه ؟ علومٌ مفیدة ٌ .

.......... الرجال ُ ؟  فی الشارع .

......... هو حیرانٌ ؟ لانّـه طفلٌ صغیرٌ .

اسم اشاره مناسب بیاورید .

.........إمرأ ة .            ........... رجالٌ .              

....... انجمٌ .              ............ التلمیذتین ِ

/ 1 نظر / 9 بازدید
danial

سلام به همه ي معلمان و مديران مدرسه ي شاهد . اسم من دانيال و فاميلي من آقايان است و 3 سال در مدرسه ي شما بودم و واقعا مدرسه ي خوبي بود از طرف من به آقاي صرفي سلام برسانيد و به وبلاگ من سر بزنيد